Algemene Verkoopvoorwaarden van Timmerfabriek A. Gerritzen en Zonen B.V. te Nijmegen

Versie 2 (1 september 2019)


Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten van verkoop van werk gedaan en gesloten door Timmerfabriek A. Gerritzen en Zonen B.V., voor zover deze, hierna aan te duiden als verkoper of aanbieder, daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft afgeweken.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van kopers of opdrachtgevers, onder welke titel dan ook, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. Indien een koper of opdrachtgever een opdracht wenst te doen of overeenkomst wenst te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, derhalve niet door enkele van toepassingverklaring van of verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van koper of opdrachtgever, ter kennis van verkoper dienen te worden gebracht en zullen zij verkoper slechts binden voor zover zij door verkoper bij afzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de volgende betekenis toegekend:
  • Koper: die partij die in het kader van deze voorwaarden koopt, werk opdraagt of in wiens opdracht werk uitgevoerd wordt.
  • Verkoper: die partij die in het kader van deze voorwaarden verkoopt, werk opgedragen krijgt of werk uitvoert.
  • Werk: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven werk dat gerealiseerd dient te worden.

Artikel 2 - Aanbieding

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. De door Koper overlegde detailtekeningen en beschrijvingen ten behoeve van het uitbrengen van een aanbieding door Verkoper worden door Verkoper als algemene richtlijnen beschouwd.
 3. De door Verkoper uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen e.d. zijn onderworpen aan het auteurs- of modelrecht van verkoper en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De kosten voor het maken van door Koper verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specialisaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van Koper. Koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door verkoper gebezigde fabricage- en /of constructiemethoden, dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt.
 4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als gevolg van door Koper kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan Koper doorberekend.
 5. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is Verkoper niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken en zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan Koper.
 6. Indien tot de stukken van de overeenkomst geen werktekeningen behoren en voorts is overeengekomen dat deze door Verkoper zullen worden vervaardigd, worden deze tekeningen éénmalig door Verkoper ter controle aan Koper aangeboden, één maal gecorrigeerd en één maal definitief verstrekt. Deze productietekeningen vervaardigd door Verkoper zijn te allen tijde uitgangspunt voor maatvoering, aantallen en gebruikte materialen. De datum van verzending door Verkoper aan Koper van de definitieve tekeningen is de ingangsdatum van de leveringstermijn, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 over de leveringstermijn.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Alle opdrachten, ook voor zover zij door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en /of wederverkopers zijn aangenomen, binden de Verkoper eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd, dan wel nadat Verkoper uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Verkoper op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Prijs

 1. De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto contant en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Indien na het afgeven van een bindende aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen worden verhoogd, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd volgens de in de leden 3º respectievelijk 4º van dit artikel aangegeven systematieken. Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na het tot stand komen van een overeenkomst belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten worden ingevoerd, verhoogd, afgeschaft of verlaagd, heeft Verkoper recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding. Indien in afwijking van het bovenstaande is overeengekomen dat Verkoper zijn prijs gedurende een bepaalde periode gestand zal doen, heeft zulks slecht gedurende die periode een opschortende werking ten aanzien van de verrekening van loon- en materiaalkostenstijgingen. Voor verrekening van verhoging van loonkosten en materiaalprijzen nadien blijft als peildatum aangemerkt de datum van opdrachtverlening.
 3. Ter zake van de verrekeningen van wijzigingen in loonkosten is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de “Risicoregeling” van toepassing, waarmee wordt geacht te zijn bedoeld de “Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991” met daarin tot op de datum van aanbieding aangebrachte wijzigingen, met dien verstande dat voor de loonkostenstijgingen wordt uitgegaan van de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vast te stellen loonindex.
 4. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de in lid 3 bedoelde “Risicoregeling” eveneens van toepassing op de verrekening van wijzigingen in materiaalprijzen. De wijzigingen in materiaalprijzen worden volledig verrekend, met dien verstande dat de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vast te stellen materiaalindex wordt vervangen door de index van de gemiddelde houtprijzen gepubliceerd door objectieve instanties.
 5. De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst, in rekening gebracht worden.

Artikel 5 - Levertijd en onvoorziene omstandigheden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden. De leveringstermijn gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:
  • de dag van totstandkoming van de overeenkomst
  • in het geval Verkoper nog tekeningen diende te vervaardigen als bedoeld in artikel 2.6 de dag 8 dagen na verzending van de definitieve tekeningen
  • de dag van ontvangst door Verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Verkoper bestelde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 3. In overleg met Koper zal een datum voor de (eerste) levering en indien nodig de bouwsnelheid worden vastgelegd. Verkoper verplicht zich er naar te streven de opgegeven leverdata zo veel mogelijk aan te houden. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de voor de Koper uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door Verkoper is aanvaard.
 4. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden met betrekking tot de levertijd de goederen geacht te zijn geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen ervan – zulks ter redelijke beoordeling van Verkoper – ter keuring of verzending gereed zijn, en Koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft verkoper het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van de uitvoering worden verrekend waarbij Verkoper het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.
 6. Naast de in 5.5 vermelde opties mag verkoper bij onvoorziene omstandigheden dan wel daarmee gelijk te stellen omstandigheden tevens er voor kiezen de overeenkomst wel in stand te laten maar gebruik te maken van zijn opschortingrecht.
 7. Van de bovenvermelde drie opties mag Verkoper, naar keuze, in ieder geval gebruik maken in de volgende gevallen:
  • oorlog, waarbij Nederland al dan niet betrokken;
  • mobilisatie;
  • afkondiging van de staat van oorlog of beleg;
  • oproer;
  • maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de opdracht verhinderen of belemmeren;
  • werkstaking of uitsluiting;
  • vervoersstagnatie;
  • stagnatie in de aanvoer van materialen bij verkoper;
  • brand;
  • watersnood;
  • uitzonderlijke weersomstandigheden;
  • tenslotte alle overige van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten.
 8. Indien de overeengekomen houtsoort niet of niet tijdig aangeleverd kan worden mag verkoper besluiten tot het gebruik van een andere houtsoort van gelijkwaardige of hogere kwaliteit, volgens de gegevens van Centrum Hout, voor zover dit esthetisch aanvaardbaar is.

Artikel 6 – Eigendom en risico

 1. De goederen zijn voor risico van Koper vanaf het moment van levering of, voor zover de goederen door de Koper niet zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd. In dit laatste geval kan Verkoper aanspraak maken op een redelijk vergoeding voor opslag.
 2. Bij franco levering berust het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het transport of bij het afladen bij Koper, die geacht wordt zich hiertegen behoorlijk te hebben verzekerd. Onder franco levering wordt verstaan levering voor het werk c.q. een plaats zo dicht mogelijk bij het werk die door de vrachtauto langs een behoorlijke verharde weg kan worden bereikt. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden op de vrachtauto, zodat de kosten van lossing voor rekening van Koper zijn. Indien goederen door Verkoper in het werk dienen te worden gesteld, gaat het risico over op het moment van aankomst van de goederen op het werk.
 3. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op Koper indien alle door Verkoper aan Koper uitgebrachte facturen zijn voldaan. Koper wordt geacht de goederen tot dat moment voor Verkoper te houden of te hebben gehouden.
 4. Indien betaling plaatsvindt door middel van waardepapieren, geldt dat betaling eerst geacht wordt te hebben plaatsgevonden indien het te betalen bedrag op Verkopers bankrekening is overgeschreven c.q. contant aan Verkoper is voldaan.
 5. Koper zal niet
  • de geleverde goederen verpanden, of gedogen dat daarop enige beslag zal worden gelegd;
  • de goederen verwerken anders dan een normale bedrijfsvoering noodzakelijk maakt;
  • zich voordoen als vertegenwoordiger of agent van Verkoper.
 6. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som aan Verkoper, is Verkoper gerechtigd alle mogelijke rechtsmaatregelen te treffen om Koper tot betaling te forceren. Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van zichzelf en derden op alsdus ontstane meerkosten voor Koper en diens eventuele afnemer.

Artikel 7 – Reclames, garanties, aansprakelijkheid

 1. Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel.
 2. Reclames op aantal moeten direct, bij afgifte of opslag van de goederen, schriftelijk bij Verkoper worden ingediend en de reclames op kwaliteit binnen 8 dagen na levering, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. Het recht op reclame op kwaliteit vervalt eveneens indien de goederen in het bouwwerk zijn aangebracht of verwerkt. Verkoper behoudt zich het recht voor de keuring van de goederen in etappes in zijn fabriek te laten plaatsvinden. Bij vervoer door derden is Koper verplicht om bij gebleken beschadiging van de goederen alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op verbeurte van het recht tot reclame.
 3. Reclames op aanspraken van Koper geven Koper niet het recht betalingen op te schorten dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan Verkoper verschuldigde betalingen.
 4. De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en /of materialen gelden.
 5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken van specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens Koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door Koper ter beschikking worden gesteld.
 6. In het geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, is Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat Koper daarop heeft betaald. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van Verkoper en /of derden in wier handen de goederen zijn overgegaan, dan wel met wie Verkoper heeft gecontracteerd. Koper vrijwaart Verkoper desverlangd middels actieve juridische bijstand – van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 7. Ieder recht van Koper tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen een maand na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan Verkoper is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen een jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 8. Voor zover Verkoper met succes aanspraken ter zake van gebreken of schade jegens de fabrikant /leverancier van de door Verkoper verwerkte materialen, onderdelen of constructies kan geldend maken, heeft de Koper het recht overeenkomstige aanspraken jegens Verkoper uit te oefenen, zelfs indien terzake krachtens het overigens in dit artikel bepaalde geen aansprakelijkheid van Verkoper zou bestaan. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant /leverancier jegens de Verkoper terzake van gebreken van of schade aan verwerkt materialen, onderdelen of constructies.

Artikel 8 – Facturering en betaling

 1. Alle prijzen gelden netto contant.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum (de zogenaamde vervaldatum). Tenzij anders is overeengekomen, mag Verkoper maximaal 14 dagen vóór levering factureren. Indien levering plaatsvindt later dan 14 dagen na facturering schuift de vervaldatum met evenveel dagen op.
 3. Indien in gedeelten wordt geleverd, zal Verkoper de facturering zowel naar moment van facturering als voor wat betreft de omvang van het gefactureerde zoveel mogelijk aanpassen aan tijdstippen en hoeveelheden van de leveranties.
 4. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of verrekening.
 5. De facturering en betaling van opgedragen meerdere goederen en /of meerwerken, alsmede de in artikel 4. bedoelde prijsverhogingen geschiedt zo veel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
 6. Bij niet tijdige betaling wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verkoper het recht zonder enige sommatie of ingebrekestelling op vergoeding vanaf de vervaldag van de wettelijke rente.
 7. Bij niet of niet-tijdige voldoening van enige voor Koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvrage van surséance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste van de Koper, wordt elke vordering van Verkoper aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft Verkoper het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen Koper en Verkoper bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 8. Verkoper heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van Koper het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerdere zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van Koper tot het stellen van passende zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 9. Bij niet-tijdige betaling wordt Koper ter zake van in- of buitengerechtelijke gemaakt kosten van invordering 15% van het te vorderen bedrag bij wijze van vergoeding van inningskosten verschuldigd, onverminderd de meerdere kosten welke voor Verkoper ontstaan als gevolg van rechterlijke procedures en daarbij genoten juridische bijstand; een en ander volgens de daarvoor door rechterlijke instanties aangehouden normen.
 10. Indien aan twee of meer Kopers gezamenlijk wordt verkocht, is ieder der Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de goederen.

Artikel 9 – Toepassing van recht en geschillen

 1. Op alle door Timmerfabriek A. Gerritzen en Zonen B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn of overeenkomsten die daaruit voortvloeien zullen, bij uitsluiting van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag van het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
 3. Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzondering wanneer Verkoper uitdrukkelijk kenbaar maakt aan Koper het geschil voor te willen leggen aan de bevoegde rechter, in welk geval elk recht op arbitrage vervalt. In dit geval is de rechter bevoegd die bevoegd is om te oordelen over geschillen in de woonplaats van Verkoper, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven. Gezien deze bepaling dient Koper ten minste een maand voor het aanhangig maken van een procedure Verkoper te vragen kenbaar te maken bij welke instantie de procedure aanhangig gemaakt dient te worden. Indien Verkoper niet binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek op dit verzoek antwoordt, is de Raad van Arbitrage bevoegd.

Stand 1 september 2019.

De toepasselijke voorwaarden zijn die met de meest recente datum voorafgaand aan de datum van de overeenkomst.